برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فصل اول: آشنایی با محیط نرم افزار فتوشاپ

خوش آمد گویی

Why learn Photoshop

درک مفاهیم اولیه نرم افزار فتوشاپ

Color Modes

Raster VS Vector Images

باز کردن تصویر در فتوشاپ

Saving

فصل سوم: روش کار با انواع ابزارها

جلسه چهارم:‌ Clone Stamp Tools

جلسه پنجم: Spot Healing Brush

جلسه پنجم: Healing Brush Tool

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/web/healing-brush-hide-content?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/web/spot-healing-retouch-imperfections?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/in-app/remove-spots-and-small-objects?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/in-app/retouch-an-image-on-a-separate-layer?locale=en

How to use Content-Aware Fill

Crop Tool

Eraser / Blur / Smudge Tool

روش کار با Type Tool

چطور مانند حرفه ای ها روی تصویر زوم کنیم؟

Photoshop Tools - Shape Tool

How to Customize the Toolbar in Photoshop

فصل چهارم: ابزار های انتخاب

روش کار با انواع ابزارهای انتخاب

Move Tool

Marquee Tool

Lasso Tool

تنظیمات مربوط به انتخاب

https://www.photoshopessentials.com/basics/selections/basic-selections/

https://www.photoshopessentials.com/basics/selections/feather-quick-mask/

https://www.photoshopessentials.com/basics/selections/basic-selections/

Remove background

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/web/remove-and-replace-background?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/in-app/remove-and-replace-a-photo-background?locale=en

Select Subject vs Remove Background

Other Selections

Refine Edge

Remove background

5 Ways To Move An Image Or Layer Between Photoshop Documents

Placing An Image Inside Of Another With Photoshop CS6

روش کار با Pen Tool

Focus Area Selections – Photoshop CC 2014

فصل چهارم: لایه ها

نحوه کار کردن با لایه ها

انواع لایه ها در فتوشاپ

Masking

Cliping Mask

fx

Blend Mood

Transform & Puppet Warp Tools

smart object

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/web/make-colors-pop-in-photo?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/web/adjust-correct-color-balance-photoshop?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/in-app/brighten-a-photo-to-reveal-details?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/in-app/adjust-color-vibrance-in-a-portrait-photo?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/web/adjust-vibrance?locale=en

https://creativecloud.adobe.com/learn/photoshop/in-app/edit-photos-nondestructively-with-adjustment-layers?locale=en

Adjusting Image Exposure

Working With Adjustment Layer Masks

Sharing Adjustments With Other Images

How to Create a Halftone Dot Pattern in Photoshop

کاربرد منو فیلتر و اکشن

https://www.photoshopessentials.com/photo-effects/add-rays-of-sunlight-to-a-photo-with-photoshop/

https://www.photoshopessentials.com/photo-effects/add-snow-in-photoshop/

https://www.photoshopessentials.com/photo-editing/use-smart-portrait-in-photoshop-to-change-your-subjects-look/

https://www.photoshopessentials.com/photo-editing/using-smart-sharpen-for-the-best-image-sharpening-in-photoshop/

https://www.photoshopessentials.com/photo-editing/use-the-new-ai-denoise-in-camera-raw-to-remove-noise-from-photos/

اکشن ها در فتوشاپ

0